Entergy spokesman David Freese on power restoration

Entergy spokesman David Freese on power restoration