SPORTSLINE FRIDAY NITE: Week 8 Thursday Highlights

SPORTSLINE FRIDAY NITE: Week 8 Thursday Highlights