SPORTSLINE FRIDAY NITE: Week 3 Thursday Highlights

SPORTSLINE FRIDAY NITE: Week 3 Thursday Highlights