Prayer vigil held for Remy Hidalgo

Prayer vigil held for Remy Hidalgo