FLASHBACK FRIDAY: 1994 Sportsline Friday Nite Week 2 (9/9/94)

FLASHBACK FRIDAY: 1994 Sportsline Friday Nite Week 2 (9/9/94)