Ringo Starr celebrates 80th birthday

Ringo Starr is celebrating his 80th birthday on Tuesday.

Ringo Starr celebrates 80th birthday