5:15 P.M. 7/13 Austin Kemker St. Mary Parish evacuation update

5:15 P.M. 7/13 Austin Kemker St. Mary Parish evacuation update