Gov. Edwards speaks at economic development summit about brighter future

Gov. Edwards speaks at economic development summit about brighter future