Baton Rouge native won Great American Baking Show, but her shining moment was taken away

Baton Rouge native won Great American Baking Show, but her shining moment was taken away