LSVI celebrates 'White Cane Safety Day' 2017

LSVI celebrates 'White Cane Safety Day' 2017