EBR mayor-president addresses strategy to combat parish violence, murders

EBR mayor-president addresses strategy to combat parish violence, murders