Zipcar pilot program set to launch in downtown Baton Rouge

Zipcar pilot program set to launch in downtown Baton Rouge