Mayor Kip Holden proclaims Saturday 'Devon Gales Day'

Mayor Kip Holden proclaims Saturday 'Devon Gales Day'