Entergy comes to the rescue of seniors

Entergy comes to the rescue of seniors