Program allows fishermen to take their catch to restaurant to be cooked

Program allows fishermen to take their catch to restaurant to be cooked