First woman to run in Boston Marathon set to speak at event for Beach Marathon

First woman to run in Boston Marathon set to speak at event for Beach Marathon